Възможности за неспецифична имуномодулация с Ecomer, в акушерството и гинекологията – Университетска болница СБАЛАГ “Майчин дом” – София
Ecomer е приложен при 2 основни групи пациентки: бременни между 27 и 36 гестационна сед- мица, сред които една подгрупа с назофарингеални оплаквания – 8 пациентки и втора с уро- логични оплаквания (цисто-пиелитни смущения) – 13 пациентки. Дозировката при бременните е 3 х 2 капсули/дневно, за 15 дни. При бременните пациентки от първата подгрупа, се наблю- дава подобрение в 75% от случаите, а във втората подгрупа – в 76%! Втората основна група включва пациентки, оперирани по повод карцином на маточната шийка. Първата подгрупа приемат Ecomer, от началото на лъчетерапията – 17 пациентки. Втората подгрупа приемат Ecomer, от момента на хистологично потвърждаване на диаг- нозата – 6 жени. Схемата на приложение при втората основна група е: 3 х 2/дневно за 2 ме- сеца, 3 х 1/дневно за 1 месец, след което следва повторение на този 3 месечен цикъл. И при двете подгрупи на втората основна група, се отбелязва значително намаляване на страничните ефекти на лъчетерапията! Предстои проследяване на преживяемостта.